Semalt: SEO-nyň taryhyHäzirki wagtda SEO diýip bilýän zadymyz 1990-njy ýyllaryň ortalarynda başlanan tejribe boldy. Şol nukdaýnazardan, SEO we gözleg motorlary, bu makalada ara alyp maslahatlaşjak möhüm sepgitler etdi. Google häzirki wagtda SEO-nyň ejesi diýen ýaly. Şeýle-de bolsa, SEO Google-ny çaklaýar we SEO we SEO bilen baglanyşykly ähli zatlaryň 1991-nji ýylda ilkinji web sahypasy açylanda ýa-da ilkinji gözleg motory işe girizilende başlandygy barada jedelleşip boljak bolsa-da, SEO-nyň resmi "doglan senesi" 1997-nji ýylda bolupdy. .

“Digital Engagement” -iň awtory Bob Heýmanyň pikiriçe, gözleg motory optimizasiýasy diýip bilýän düşünjämiziň döremegine kömek edenligi üçin hemmämiz rok toparynyň dolandyryjysy Jefferson Starship-ä minnetdarlyk bildirmelidiris.

SEO-nyň döremegi

Jeff ilkinji gezek web sahypasyny açanda, gözleg motorlarynyň 4-nji sahypasynda ýerleşendigi sebäpli gaharlandy we 1-nji sahypada birinji orunda durmagyny isledi. Hakykat, munuň ýasama hekaýa ýa-da 100 bolandygyny hiç haçan bilmeris % faktlar; Her niçigem bolsa, Gözleg motory optimizasiýasynyň 1997-nji ýylda dörändigine doly ynanýarys.

1997-nji ýylyň 15-nji fewralynda Multimedia Marketing Toparyndan Jon Audette eýýäm SEO adalgasyny ulanýardy. Şeýle-de bolsa, şol döwürde gözleg motorlarynda ýokary orny eýelemek henizem täze düşünje bolupdy. Esasy we gaty katalog bilen dolandyrylýar.

Asyl Google klassifikasiýasy DMOZ tarapyndan ýangyç bermezden ozal, Zeal bilen işleýän LookSmart, Go.com we Yahoo katalogy Yahoo gözleginde esasy rol oýnady. DMOZ, Mozilla açyk katalog taslamasy bolup, web sahypalary üçin esasan Sary sahypalardy. Bu “Yahoo” -yň esaslandyrylan zadydy. Gözlegçiler redaktorlaryň razylygy esasynda web sahypalaryny tapyp biljek düşünje ulandy.

Ajaýyp saýtlar döreden, emma traffigi alyp bilmeýän müşderilerimize kömek etmek üçin SEO edip başladyk. Häzirki wagtda bu biziň durmuşymyza öwrüldi. Onsoňam, SERP-leri dolandyrmak isleýän häzirki döwürden tapawutlylykda, Bütindünýä Kerebi ulanyjylaryň köpüsi üçin henizem täze boldy.

Gözleg motory optimizasiýasy we gözleg motory marketingi

SEO ýa-da Gözleg motory optimizasiýasy resmi ady bolmanka, häzirki SEO diýilýän zadymyzy beýan etmekde ulanýan başga sözlerimiz bardy.

Termsaly sözleri ulanýardyk:
Searchöne häzirki wagtda gözleg motory marketingi ýaly giňden ýaýran bir termin bar.

2001-nji ýylda SEO pudagynda görnükli ýazyjy Gözleg motory optimizasiýasynyň mirasdüşeri hökmünde Gözleg motory marketingi adalgasyny teklip etdi. SEO termini kämil däl, sebäbi gözleg motorlaryny optimizirlemeýäris. Munuň ýerine, web barlygymyzy optimizirleýäris. Şeýle-de bolsa, SEO adalgasy biziň pudagymyzda 20 ýyldan gowrak wagt bäri galypdy we geljekki ýyllarda şeýle dowam eder.

Gözleg motory marketingi häzirem ulanylsa-da, adatça tölegli gözleg marketingine we mahabatyna laýyk gelýär.

Gözleg motorynyň taryhy

Gözleg motorlary maglumat çeşmesini, gözlegleri geçirmek, hezil etmek, söwda etmek we beýlekiler bilen aragatnaşyk gurmak usulymyzy üýtgetdi. Kino, sosial ulgam görmek, blog ýa-da web sahypasyna girmek üçin onlaýn ulgamlara çyksak-da, gözleg motorlary rol oýnaýar.

Gözleg motorlary ulanyjylar bilen web sahypalarynyň birleşdiriji güýjine öwrüldi; maksatly diňleýjiňizi web sahypaňyza gönükdirýär. SEO-nyň taryhyny gözläniňiz üçin bu makalany açmagyňyz ähtimal. Gözleg motorlary şeýle möhümdir.

Bularyň hemmesi nädip başlandy?

Häzirki wagtda dünýämiziň möhüm bölegine öwrülen bu tehnologiýanyň köklerine düşünmäge kömek etmek üçin gözleg motorynyň ewolýusiýasynda möhüm tapgyrlaryň grafigini düzdük.

Westabany Günbatar döwri

1900-nji ýyllaryň soňky onýyllygynda gaty bäsdeşlik şertlerine öwrüldi. Soň ulanyjylaryň gözleg motorlaryny saýlap bilmediler. “AltaVista”, “Infoseek”, “Ask Jeeves”, “Excite” we “Yahoo” ýaly kompaniýalar adam güýji bilen işleýän kataloglary we gözleg sanawlaryny ulandylar.

Hemmesi başlanda, sahypaňyzy işjeňleşdirmegiň ýeke-täk usuly sahypadaky işlerdi. Şol döwürde diňe aşakdaky ýaly faktorlar üçin optimizirläp bilerdik.
Bu döwürde tertipleşdirmegiň hilesi mazmunyň töwereginde we meta belliklerinde açar sözleri gaýtalamak ýaly ýönekeýdi. Açar sözlerini 50 gezek ulanan web sahypasyndan has köp dereje almak isleseňiz, açar sözüňizi 100 gezek ulanmak bolardy.

Bu gün bu netije bermez we Google sahypaňyzy spam üçin jezalandyryp biler.

1994

“Yahoo” 1994-nji ýylda Jerri Wang we Deýwid Filo tarapyndan döredildi. Şol wagt olaryň ikisi-de Stenford uniwersitetiniň talyplarydy we uniwersitet şäherçesiniň trailerinde Google-y döretdiler. Asyl düşünjesinde Yahoo gyzykly saýtlaryň bukjasy we internet bellikleriniň sanawydy. Yahoo-da ýazga alynmak üçin web ussatlary öz sahypalaryny el bilen indekslemek üçin Yahoo katalogyna tabşyrmaly boldular. Muny etmek, Yahoo üçin kimdir biri gözleg geçirende web sahypasyny tapmagyň ýeke-täk usulydy.

1996

1996-njy ýylda Stenfordyň beýleki iki okuwçysy Page we Brin “Backrub” -ny gurdular we synagdan geçirdiler. Sahypalary ýerlikliligine we giriş baglanyşyklaryna görä tertipleşdirýän täze gözleg motorydy. Backrub soňra Google adyny aldy.

1998

Goto.com hemaýatkär baglanyşyklar we tölegli mahabatlar bilen başlady. Mahabat berijiler goto.com-a girip, SERP-de wezipelere ýüz tutup bilerler. Soň bolsa Yahoo tarapyndan satyn alyndy.

1999

Ilkinji gezek gözleg marketing konferensiýasynyň gural ýeri. Bu ýapylýança 2016-njy ýyla çenli dowam etdi.

2000-nji ýyldaky Google ynkylaby

2000-nji ýyla çenli Yahoo öňdebaryjy gözleg motory platformasy hökmünde agdyklyk etmegine ýalňyşlyk goýberdi. “Google” bilen hyzmatdaşlyk etdiler we “Inktomi” -niň ýerine organiki gözleg netijelerini güýçlendirmek üçin ýeke-täk jogapkärçilik bardy. Hyzmatdaşlyk etmezden ozal google-y hiç kim tanamaýardy.

Iň gowusy, google bu pursatdan peýdalandy. Yahoo tarapyndan görkezilen hemişelik gözleg netijesi, ulanyjylar "Google tarapyndan dolandyrylýar". Google şeýle ösdi we indi Yahoo-nyň iň uly bäsleşigi boldy.

Şu wagta çenli gözleg motorlary domen atlaryna, sahypadaky mazmuna, sahypanyň ýokarda agzalan kataloglara we sahypanyň gurluşyna mazmun derejesini kesgitlemek üçin parametrleri hökmünde bil baglaýardy. Şeýle-de bolsa, Google maglumat gözlemek ukyby bilen söhbetdeşliklerden biridi. Şol döwürdäki beýleki gözleg motorlaryndan tapawutlylykda, Google sahypanyň daşyndaky we daşarky faktorlara seredýärdi. Onuň reýting algoritmi daşarky baglanyşyklaryň hilini we mukdaryny göz öňünde tutdy. Google demokratiýa meňzeýärdi; adamlar siz hakda näçe köp gürleseler we mazmunyňyzy halasa, derejäňizem şonça ýokarydyr.

Salgylar google tarapyndan baha berlen diňe bir komponent bolsa-da, SEO hünärmenleri iň möhüm reýting faktory hökmünde baglanyşyklara girdiler we baglanyşyk binasynyň kiçi pudagy döredildi. Geljekki on ýylda hünärmenler SERP-de has ýokary derejelere ýetmek üçin mümkin boldugyça köp baglanyşyk üçin batyrgaý söweşdiler.

“Google” ýakyn ýyllarda bu meseläni çözmäge mejbur bolýança baglanyşyk binasy barha erbet ulanyldy.

2000-nji ýylda SEO hünärmenleri olaryň reýtingine gözegçilik etmek üçin döredilen ilkinji gurallaryň birini gördüler. Internet Explorer-de elýeterli Google-yň Gurallar paneli bolup, SEO praktiklerine PageRank balyny görmäge mümkinçilik berdi.

Şeýle hem, Google ýokarda, aşakda ýa-da Google-yň tebigy netijeleriniň sagynda peýda bolan tölegli gözleg mahabatlaryna başlady. Soňra web ussatlarynyň bir topary Londondaky bir bazada SEO-nyň ähli zatlary barada maglumat paýlaşyp başlady. Bu resmi däl; ýygnamak ahyrsoňy ulaldy we Pubcon boldy. Uly gözleg konferensiýasy, şu günki güne çenli dowam edýär.

Google, indeksini täzelänsoň, SEO dünýäsi käwagt bulaşyklyga düşer, bu bolsa käwagt reýtingde uly üýtgeşmelere sebäp bolar. SEO has kynlaşdy, sebäbi indi dereje bermek üçin diňe açar sözleri gaýtalamak däldi.

SEOerli SEO we şahsylaşdyrma

2004-nji ýylda Google we beýleki gözleg motorlary gözleg netijelerini gowulandyrmak maksady bilen geografiýa seredip başladylar. 2004-nji ýyldan başlap, gözleg gözlegini şahsylaşdyrmak üçin gözleg taryhy we gyzyklanmalar ýaly ahyrky ulanyjy maglumatlaryna üns berip başlady. 2006-njy ýyla çenli Google şol döwürde gaty täsirli “Kartalar Plus Box” çykardy.

Bu gowulaşmalaryň hemmesi, seredip boljak netijeleriňiz, ýanyňyzda oturan biriniň görýäninden tapawutly bolup biler, hatda ikiňizem bir gözleg soragyny eden bolsaňyzam.

2005-nji ýylda spama garşy göreşmek üçin hiç hili yzygiderli bellikler döredilmedi we SEO tarapdarlary bu bellikleri PageRank heýkeltaraşlygy hökmünde ulanyp başladylar.

Maşyn öwrenmek we akylly gözleg

Bu, Google tarapyndan öňe sürlen iň uly böküşleriň biridir. Häzirki wagtda Google gözlegi habar bermek we kömek etmek üçin täzeden düzüldi. Şol sebäpli Google ähli önümlerine maşyn öwrenmegi gurdy. Gözlegde, Google RankBrain bilen Machine öwrenmegiň nähili peýdaly bolup biljekdigini gördük. “Google” girizileli bäri “RankBrain” -iň gerimini giňeltdi.

Netije

Gözleg motorlarynyň we gözlegleriň ösüşi gaty giň, ýöne biz ony taryhynyň möhüm pursatlary bilen çäklendirdik. Müşderilerimiz üçin iň gowusynyň we SERP-däki reýtingine doly düşünmek üçin SEO, Gözleg motorlary we SERP taryhyny öwrenmegimiziň möhümdigini duýduk.

SEO bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Beýleki makalalarymyzy gözden geçiriň Semalt blogy.